Přihláška na kroužek 302 Atletika I.

Cena

Uživatel

ověřovací kód:

Účastník

Uděluji Domu dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace, se sídlem Údolní 2, 678 01 Blansko, IČO 43420656, souhlas se zpracováním fotografií a videozáznamů žáka / žákyně, a to pro účely pořizování záznamů z akcí školy pro účely evidence, archivace a propagace školy a jejích akcí, včetně zveřejnění těchto fotografií a videozáznamů, včetně jména, příjmení a třídy a webových stránkách školy, v propagačních materiálech školy, na sociálních sítích, intranetu, nástěnkách školy a v místním a regionálním tisku. Osobní údaje budou zpracovávány a zveřejňovány po dobu 15 let po ukončení docházky do zařízení, následně budou uloženy výhradně pro účely archivace, vědeckého a historického výzkumu a pro statistické účely (včetně případného zařazení do kroniky školy, ročenky školy apod.).

Zástupci

Právní ujednání

Platbu proveďte na základě přihlášky a variabilního symbolu (číslo přihlášky) bezhotovostně na účet 2930631/0100,složenkou nebo hotově na pokladně DDM Blansko.

Zákonný zástupce účastníka zájmového vzdělávání případně účastník zájmového vzdělávání odstupuje od smlouvy v případě, že úplata za kroužek není uhrazena ke dni 14.11. aktuálního školního roku. pokud sjednaná úplata není uhrazena do 31.1. kalendářního roku, účast v kroužku končí.

Na účastníka se automaticky vztahuje úrazové pojištění, které má DDM Blansko sjednané s pojišťovnou Kooperativa.

Podáním závazné přihlášky stvrzuji, že souhlasím s účastí přihlášené osoby v zájmovém vzdělávání pořádaném DDM Blansko a že jsem si přečetl/a Přihláškový řád (k dispozici na www.ddmblansko.cz nebo v DDM Blansko, Údolní 2).

Zpět
Informační systém Leprikón